Hệ thống trang trại

Trại Heo Vĩnh Tân 2

Địa chỉ: Ấp Sông Xoài 2, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR - VT

 

Trại Heo Vĩnh Tân 3

Địa chỉ: Ấp Cây Dừng, Xã Hiếu Liêm, Huyện Tân  Uyên, Tỉnh Bình Dương

 

Trại Heo Vĩnh Tân 5

Địa chỉ: Ấp Tân Minh, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

 

Trại Heo Vĩnh Tân 6

Địa chỉ: Ấp Tân Minh, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

 

Trại Heo Vĩnh Tân 7

Địa chỉ: Ấp Đồng Sơn, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương